Ivugabutumwa
Yesu Kristo aza mu isi, ab’isi ntibamenye uwo ari we, ntibasobanukiwe ikimuzanye, yewe ntibari banazi igihe azamara ku isi. Uru rujijo muri bamwe...
Ni wo ushoboza umukristu kunesha ibyaha. Ni imbaraga ziva ku Mana mu ijuru zihabwa abana b’i Mana nyakuri (Ibyakozwe n’Intumwa 2:1-4). Uwo Mwuka...
Ariko uje atubwira kuba maso, utubwiye ko Isi igiye gushira kandi irashirana no kwifuza kwayo, uje avuga ngo twihane ibyaha byacu tube maso Yesu...
Hari ubwo umuntu atanga ariko muri we atari ukwitanga ashaka gukora gusa, ahubwo harimo no kugira ngo abari aho bamenye imbaraga z’umufuka we (aha...
Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwa bafite kwizera guke mwe?...
Abatubanjirije mu byo kwizera, nabo bagiye bageragezwa mu buryo butandukanye, icyo basabwaga kwari ukwihangana no kwizera bagakomeza kwegamira...
Dukurikije iyi nkuru dusomye Moridikayi yari yarakoze ibyiza ariko hashira igihe ntiyahita agororerwa ariko ikindi gihe biribukwa aragororerwa...
Rev.Antoine Rutayisire avuga ko nubwo uyu muntu aba nta cyaha akoze ariko Imana muri kamere yayo idakunda umuntu ujya kubaza undi ngo ejo...
Inkuru yo muri Bibiliya mu 2 Abami 4:1-7 zivuga inkuru z’umugore wari warashakanye n’umugabo wari umukozi w’Imana, akaba n’umwe mu bahanuzi, Nyuma...
Muri byo twavuga mo ubugome butigeze kubaho, ubwicanyi ariko noneho byagera mu busambanyi byo bikaba akumiro kuko burakabije mu bubatse ingo,...
Mu by’ukuri, Imana ikoresha ibibazo by’ubuzima kurusha uko ikoresha gusoma Bibiliya ngo iduhindure turusheho gusa na Yesu. Impamvu iragaragara:...
Mu kwitegura kutazahanishwa uyu muriro utazima, uyu munsi tugufitiye inkuru nziza y’uko ibyangombwa bizakujyana mu ijuru Imana yabiguhaye,...
0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |...