Ivugabutumwa
1.Yubahaga Imana nabo mu rugo rwe bose: Ushobora kuba ukurikiye iyi nyigisho uri ingaragu nta rugo ufite ariko wowe ubwawe uri inzu y’ Imana,...
Imana ni umutunzi w’imbabazi, izi intege nke zacu uko zingana kandi yiteguye kutugirira ibambe n’imbabazi kuko iba izi neza ko tuzikeneye....
Isezerano rya Kera ritubwira amateka y’ibitangaza bikomeye Imana yakoreye hagati y’abana ba Isirayeli mu butayu, nyamara bamaze imyaka mirongo ine...
Hari abo usanga kenshi na kenshi batinya no guhinguka imbere y’Imana ngo bihane bitewe no gutekereza uko bigeze kuyikorera uko babanaga na yo,...
Iyo dusomye ijambo ry’Imana (Kuva 14:1-31) ritubwira inkuru z’uko Imana yatabaye ubwoko bwayo bw’Abisirayeli burenga ibihumbi magana atandatu...
Ku gicamunsi cyo ku Cyumweru niho abakirisitu bakoze urugendo hirya no hino mu gihugu mu kwamamaza no gushishikariza abantu gukunda, gutunga,...
Ibi bishingira ku kuba muri - Matayo 17:27 handitse ngo: “Ariko kugira ngo tutababera igisitaza, jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi uri bubaze...
Umuntu nakubwira ngo aragukunda ntagire icyo aguha, azaba akubesha. Imana yaradukunze, iduha Yesu nk’uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:16...
Iyi miryango ibiri yubakiwe inzu, naho indi ihabwa za matela. Abaturage bishimira ko bizabafasha kurwanya umwanda. Uwitoze Damascene...
Hari imirongo migari ituma abakiristo bo muri iki gihe basinzira (mu buryo bw’Umwuka) bigatuma baba mu buhenebere bukomeye bwo muri iki gihe. Hari...
Iki gikorwa cyabereye mu mujyi wa Kamembe, mu Karereka Rusizi , ahatangirijwe ku mugaragaro umuryango w’ivugabutumwa wiswe “Filadelphia...
Dore itandukaniro ritomoye hagati y’uwizera n’utizera: dusanga ibimenyetso by’itandukaniro rya bombi mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma...
0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |...